برقراری تناسب
پورتال acterss
برقراری تناسب
12 مرداد 1395 ساعت 21:58 | بازديد : 47 | نويسنده : | ( نظرات )

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

شناسايي اصول برقراري تناسب در انواع پيشاني

پيشاني خيلي بلند :

بعد اززدن رنگ زمينه به تمام چهره از محل رستنگاه لابه لاي موها را با لاك سياه يا قهوه اي هاشور بزنيد و هاشورها را تبديل به سايه كنيد.

پيشاني كوتاه :

در صورتيكه رستنگاه تا ميان ابروها كوتاهتر از دو قسمت مياني و تحتاني باشد قسمت فوقاني را به سمت رستنگاه فن روشن ميزنيم.

قسمت فوقاني عريض باشد ( پيشاني پهن ):

بعد از زدن رنگ تيره به روش مكعبي روي شقيقه ها را تيرگي و يك نوار روشني را از بالاي شكستگي ابرو به سمت سر ابرو گسترش ميدهيم.

قسمت فوقاني باريك تر :

بعد از رنگ زمينه از رنگ روشن به شكل كروي روي شقيقه ها را روشني داده و يك نوار تيرگي بالاي شكستگي ابرو داده در همان نقطه محو ميكنيم.

                                                        

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

شناسايي اصول برقراري تناسب در انواع چانه :

چانه سه گوش :

بعد از زدن رنگ زمينه برجستگي چانه را تيرگي داده و دو مثلث عضلاني كنار تيزي چانه را روشن ميزنيم .

چانه تو رفته :

كل چانه را روشن كرده و مثلث هاي كنار چانه را تيره ميكنيم .

چانه برآمده :

روي قسمت برجسته را تيرگي ميزنيم و زير قسمت برجسته به سمت مدخل گردن را روشن ميزنيم.

شناسايي اصول برقراري تناسب در گونه :

                                    

 

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

چهره كم حجم :

خط خنده را به سه قسمت تقسيم كرده و يك سوم آنرا با يك خط تيره محو و ملايم با قانون كره به سمت زير استخوان تيرگي ميدهيم .داخل اين تيرگي را با رنگ صورتي پر ميكنيم و سمت گونه فرم ميدهيم.

                                                

گونه هاي تخت و چهره هاي حجيم :

از وسط گوش محل برجستگي را تيره ميكنيم و حد فاصل بين استخوان گونه و فك پايين را با يك زاويه باز به سمت گوشه لب محو ميكنيم .

شناسايي اصول برقراري تناسب در انواع ابرو :

ابرو را به سه قسمت ميتوان تقسيم كرد : 1-خط بالا رونده كه بايد حفظ و ادامه يابد و عرض آن سه برابر انتهاي خط فرود آينده باشد.2-خط افقي كه بايد تصحيح شود به خصوص در ابروهاي كلفت و نا منظم و عرض آن دو برابر انتها يا خط فرود آينده باشد.

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

3- خط فرود آينده كه آن هم بايد با برداشتن موهاي اضافه و آرايش تصحيح شود و عرض آن يك سوم تنه يا سر ابرو باشد .

 

                                          

ابرو در صورتهاي مثلثي با راس بر چانه:

بايستي زير ابرو و بالاي آن شكسته و تنه ابرو بلند تر باشد.

                                                       

صورتهاي گرد :

ابرو ها را صاف بر ميداريم كماني نمي كنيم .

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

صورتهاي مربع :

ابرو ها پهن و تاج دار اصلاح شوند و يك قوس ملايم زير ابرو ايجاد كنيم.

صورت مثلثي با قاعده پهن :

برداشتن قسمت مركزي به صورت انتها كه به قسمت بالاي صورت وسعت خواهد داد و باز كردن بيش از حد عادي دو ابرو در قسمت مركزي.

صورت كشيده يا دراز :

ابرو ها را پر پشت  گذاشته  و بصورت هلال اصلاح شود.

شناسايي اصول برقراري تناسب در اشكال مختلف لب:

 

                                                  

ويژگي لب ايده آل :

طول گوشه لبها بايد در امتداد خطي باشد كه از مردمك چشم ميگذرد .

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

ارتفاع بالاترين نقطه دو برآمدگي لب بالا در امتداد خطي باشد كه بطور عمود از وسط بيني ميگذرد .

كلفتي وسط لب بالا با لب پايين بايد برابر باشد.

 

اختلاف فاصله سر چانه تا زير لب پايين بايد دو برابر فاصله بيني تا لب بالا باشد.

                                                      

خط لب براي لبهاي چروك خورده :

لبها را به خوبي با كرم چرب كرده و كرم پودر در تمام صورت بخصوص روي لبها ماليده شود . مقداري پودر روي آنها زده و خط لب را به آرامي روي خطوط لب بكشيد به شكلي كه لبها حالت قلوه اي مانند به خود بگيرند .

لبهاي نازك و ظريف :

خط لب را از بيرون لبها كشيده و در امتداد لبها از مداد كرم و يا سفيد براي برجسته شدن لبها استفاده ميكنيم .

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

 

                                                   

لب خوابيده پهن  به سمت داخل :

مداد روشن دور تا دور لبها كشيده و لبها را بطرف پايين بكشيد .

لبهاي افتاده :

خط لب را از گوشه بالا بطرف بالا كشيده و از برجستگي لبها كم ميكنيم .گوشه داخلي لب پايين را امتداد نمدهيم .

لبهاي بيش از حد پهن :

خط لب را قبل از رسيدن به گوشه لب قطع ميكنيم و محل اضافه را با فن ميپوشانيم .

                                                       

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

لب هاي كلاهي :

 تيزي لب بالا را با فن ميپوشانيم و از رژ لبهاي تند استفاده ميكنيم .

                               

اصول برقراري تناسب در انواع چشم :

يك چشم داراي سه خط اصلي و پنج منطقه است .

چشم هاي گرد :

بايد گوشه چشمها را تا حد امكان كشيده كرد سايه را از گوشه داخلي چشم به طرف گوشه خارجي ميكشيم .

 

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

 

                                      

چشم هاي برآمده و بيرون از حدقه :

پشت پلك را رنگ تيره زده خط چشم را از گوشه داخلي شروع كرده و به طرف گوشه

خارجي ادامه ميدهيم .و در گوشه خارجي خط چشم را پهن و زاويه دار ميكشيم.

                                                   

چشم هاي فرو رفته در حدقه :

اطراف چشم را روشن كرده و به طرف بالا ميكشيم خط چشم بالايي را از گوشه چشم امتداد داده و خط پاييني را از وسط چشم به طرف خارج كوتاه ميكشيم .

                                   

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

چشم افتاده در انتها شيب دار :

رنگ تيره را از گوشه داخلي چشم تا وسط چشم كشيده و بطرف بالاي چشم محو ميكنيم گوشه خارجي و داخلي را رنگ روشن ميزنيم .

                                           

چشم هاي نزديك بهم :

گوشه ها تا وسط چشم را رنگ روشن و در خارج چشم رنگ تيره ميزنيم .

                                             

چشم هاي زياد پايين افتاده يا در انتها شيب دار :

سايه هاي روشن را پشت چشم زده و با رنگ دو درجه تيره تر از زمينه از گوشه داخلي به طرف بالا سايه ميزنيم .

                                        

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

شناسايي اصول برقراري تناسب در انواع پلك :

پلك افتاده :

قوس پشت چشم را پر رنگ  كرده و يك سوم گوشه خارجي را با خط چشم به سمت بالا

ميكشيم .

                                                                   

                                           

پلك پايين برآمده :

حاشيه ها ي گود و تيره را روشن كرده  و محل برآمدگي را با تيره ميپوشانيم .

                                                

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

پلك پايين فرو رفته :

روي حاشيه فرو رفتگي را با روشن ميپوشانيم و در نهايت سايه را روشن را به سمت بالا

پخش ميكنيم .

                                                      

محو ساختن كبودي زير چشم :

از كرم هاي آنتي سرن براي كبودي زير چشمها استفاده مينماييم . از كرم هاي خيلي سفيد كننده استفاده نميكنيم زيرا خطوط چين دار در صورت ايجاد ميشود .

                                                  

 

 

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

شناسايي اصول برقراري تناسب در انواع بيني:

بيني ايده آل : طولي برابر گوش و قاعده اي برابر يك چشم دارد .

                                                     

بيني پهن :

دو خط عمود و موازي را روي بيني ترسيم كرده بعد كنار خط ها را با فن دو درجه تر از رنگ  زمينه پهني بيني ميپوشانيم.زير بيني و نوك آنرا بين دو خط با فن دو درجه روشنتر روشن ميكنيم .

 

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

                                                    

بيني دراز :

دو خط عمود موازي كوتاه روي بيني ميكشيم و با فن تيره ميكنيم و اطراف خطوط را روشن ميكنيم و انتهاي بيني و پره هاي آنرا هم تيره ميكنيم .

                                                    

بيني خيلي باريك :

روي بيني و اطراف آنرا بطور گسترده با رنگ دو درجه روشنتر از رنگ زمينه روشن مي كنيم.

 

 

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

 

                                                  

بيني قسمت بالا باريك و قسمت پايين پهن :

اطراف پايين  بيني روي پره ها را با فن تيره دو خط كشيده و هاشور ميزنيم . هاشور را تبديل به سايه روي پره ها را محو ميكنيم و روي بيني را با رنگ دو درجه روشنتر از زمينه چهره روشن كنيد .

                                 

بيني منحرف و كج :

دو خط عمودي و موازي بر عكس مسير انحراف بيني ميكشيم يا اينكه با فن روشن روي بيني را كشيده و محل فرو رفته را روشن و محل برآمده را تيره ميسازيم .

آموزشگاه آزاد مراقبت زيبايي پويا

                                                

بيني قوز دار :

روي قوز بيني را فن زمينه و قسمت فرو رفته بالا و پايين قوز را روشن و در هم محو ميكنيم.

بيني بيش از حد كوتاه :

با رنگ دو درجه تيره تر از رنگ زمينه دو خط موازي با فاصله كم از بالاي سر ابرو و تا زير نوك بيني امتداد ميدهيم بين اين دو خط را با فن روشن پر كرده و فاصله سر ابرو ها را كم كرده و سر ابرو ها را چهار گوش برميداريم .

                                          

                                 

                        |
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/